Verkoopsvoorwaarden

1.   Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Lecot Nederland N.V. (hierna te noemen ‘Lecot’) en u, de ‘klant’. De toepasselijkheid van de door klant gehanteerde voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt dan blijven de overige bepalingen in stand. De klant moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

2.   Al onze aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend en zijn berekend op de door ons ontvangen gegevens van klant. Wanneer deze gegevens onjuist zijn, mag Lecot de aanbieding aanpassen op kosten van de klant. Alle bij of na de aanbieding door ons verstrekte tekeningen en/of afbeeldingen blijven steeds ons eigendom en kunnen te allen tijde door ons teruggevorderd worden, ook al wordt er een aandeel in de kosten berekend. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend. Prijzen zoals omschreven in de catalogus van Lecot zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van deze catalogus/website geldende omstandigheden. Deze prijzen binden Lecot slechts voor een periode van 30 dagen na uitgifte van de catalogus/website/aanbieding. Met het verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle vorige aanbiedingen. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen hiervoor bedoelde bescheiden niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt of aan derden getoond of overhandigd worden.

3.   Alle verstrekte orders zowel aan Lecot als aan haar tussenpersonen of vertegenwoordigers, zijn pas geaccepteerd te beschouwen na onze schriftelijke bevestiging of nadat Lecot is begonnen met het uitvoeren van desbetreffende order.

4.   Lecot zal de prestatie leveren zoals overeengekomen. Een overeengekomen levertermijn is nimmer een fatale termijn. De levertermijn gaat pas in op het moment dat wij alle benodigde gegevens van klant hebben ontvangen. Klant vrijwaart Lecot van iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door latere of vertraagde levering. De te leveren goederen worden altijd geleverd onder het risico van de klant, ongeacht welke leveringsbedingen zijn gemaakt. De is klant verplicht om de goederen af te nemen op het moment dat ze bij klant geleverd worden. Indien de goederen niet naar de door klant opgegeven plaats van bestemming kunnen worden vervoerd en/of niet kunnen worden afgeleverd, is Lecot gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of te doen opslaan. Indien de goederen niet kunnen worden geleverd of de afname wordt geweigerd, is de klant in ieder geval de extra kosten, waaronder de opslagkosten, aan Lecot verschuldigd.

5.   De prijzen, welke op de orderbevestiging zijn vermeld, zijn die welke gelden op de data van deze bevestigingen. Alle na de datum van onze orderbevestiging opgetreden prijsstijgingen, o.m. als gevolg van verhogingen van materiaalprijzen, van vrachttarieven, inflatie, sociale lasten, lonen, douane in of uitvoerrechten of omzetbelasting, zomede prijsstijgingen ten gevolge van devaluatie van binnen- of buitenlandse munt worden aan de klant doorberekend. Een orderwaarde voor een franco zending bedraagt € 250,-, als dit bedrag niet bereikt wordt, worden er € 15,- transportkosten aangerekend. Leveringstermijn en transportkosten voor de Waddeneilanden zijn op aanvraag.

6.   Reclamaties met betrekking tot gebreken aan goederen worden door Lecot slechts in behandeling genomen, indien zij binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en gemotiveerd bij zijn ingediend. Indien klant niet reclameert binnen de termijn van 8 dagen worden de betreffende goederen geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten en/of gebreken. Reclamaties met betrekking tot niet direct waarneembare gebreken, worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk 2 dagen na constatering schriftelijk en gemotiveerd bij ons gemeld. Iedere verdere aansprakelijkheid wegens eventuele schade ontstaan door bedrijfsstagnatie, tijdverlies, winstverdeling en dergelijke is uitgesloten.

7.   Lecot staat voor een periode in voor de goede uitvoering van haar order. Reclamaties op grond van garantie dienen onverwijld, en in ieder geval binnen 5 dagen nadat een klant kennis heeft kunnen nemen van het gebrek, schriftelijk bij Lecot te geschieden. Indien de reclamatie van de klant gegrond wordt geacht heeft Lecot nog een redelijke termijn om de goederen alsnog te leveren of het ontbrekende te vervangen. Als Lecot binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft klant geen recht op een schadevergoeding. Gebreken die het gevolg zijn van onjuist(e) vervoer, opslag, aanbrenging, gebruik, gebrekkig onderhoud, normale slijtage of veranderingen van dit gebruik of aan de materialen die zonder schriftelijke toestemming van Lecot worden toegepast c.q. aangebracht, een en ander vanwege de klant of derden, vallen buiten de garantie. Bij gebruik van andere dan door de Lecot geleverde onderdelen vervalt elke aanspraak op garantie. In geval van overmacht kan er geen beroep worden gedaan op de garantie.

8.   Lecot verleent de diensten naar beste weten en kunnen. Lecot kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Lecot is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid. Als Lecot aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Lecot slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde goederen. Schade zoals bedrijfsschade of andere indirecte schade, zoals montagekosten, schade aan personen of goederen, verlies van gelden of andere roerende zaken daaronder begrepen, zijn van vergoeding uitgesloten.

9.   Retourzendingen worden door de verkoper niet dan na voorafgaande toestemming van de verkoper door deze geaccepteerd. Zo verkoper instemt met de retourzending van geleverde zaken, dient de retourzending door de koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van de factuurnummer(s) en de datum van levering. Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform dit artikel, gecrediteerd onder aftrek van ten minste 10% van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder meer de administratie- en magazijnkosten. Het in ontvangst nemen van door de koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens verkoper in van welke door de koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.

10.   Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking. Indien een factuur niet binnen deze termijn is voldaan, is de klant direct in verzuim. Klant is in dit geval vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast moet de klant de buitengerechtelijke kosten betalen. Deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 150,00 bedragen. Lecot heeft steeds het recht om, in afwijking van de overeengekomen betalingscondities, zekerheid voor de betaling of vooruitbetaling van klant te vorderen. Wanneer klant deze betalingszekerheid weigert te verlenen, is Lecot gerechtigd de overeenkomst op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De klant heeft nooit het recht eventuele eigen vorderingen te verrekenen met onze vorderingen.

11.   Lecot mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan klant te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer: klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt; er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van bedrijf van de klant of overlijden. Indien er sprake is van bovenstaande omstandigheden kan klant geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding van Lecot.

12.   Al de overeenkomsten worden afgesloten onder de voorwaarde dat Lecot in gevallen van overmacht (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot belemmerende overheidsmaatregelen, gebrek aan passende vervoermiddelen, niet of niet-tijdige levering door de leveranciers door welke oorzaak dan ook, werkstaking, brand, machinebreuk, oorlog et cetera) gerechtigd is de levering op te schorten, totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, of, en zonder enige rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat Lecot tot enige schadevergoeding is gehouden, en met behoud door Lecot van het recht op betaling van het reeds geleverde.

13.   Lecot behoudt zich tot meerdere zekerheid voor de stipte betaling van al het aan Lecot verschuldigde, de eigendom voor alle door Lecot afgeleverde goederen, tot op de algehele voldoening van het aan Lecot verschuldigde in hoofdsom, rente en kosten. Bij niet-tijdige betaling van de overeengekomen prijs is Lecot te allen tijde gerechtigd om zonder enige voorafgaande aankondiging de goederen als eigendom terug te nemen. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de klant derhalve verboden de betreffende goederen te verkopen, verhuren, ruilen, te leen geven of in consignatie, op zicht of in pand te geven. De klant is verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal.

14.   Wanneer Lecot optreedt als verwerkingsverantwoordelijke is Lecot verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Lecot noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer Lecot persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG. Op de website van Lecot is in de privacyverklaring opgenomen hoe Lecot persoonsgegevens verwerkt.

15.   Lecot is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Lecot kan wijzigingen van deze voorwaarden bekend maken via onze website of op een andere manier communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

16.   Alle geschillen tussen Lecot en klant worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Oost-Brabant, onverminderd het recht van Lecot zich te wende tot de overigens bevoegde rechter. Uitsluitend het Nederlands recht is op onze overeenkomsten, algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, van toepassing.

© Lecot 2024